ЗЕЛЕНА КАРТА ЗА САЩ
лотария безплатна зелена карта сащ всичката информация за лотария зелена карта безплатно
Лотария зелена карта DV 2004 DV 2005 DV 2006 DV 2007
DV 2008 DV 2009 DV 2010 DV 2011


Какво е ЛОТАРИЯ ЗЕЛЕНА КАРТА САЩ / USA green card lottery

Програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ (DV) е одобрена от Конгреса и се ръководи от Държавния департамент. Тази програма се провежда в рамките на всяка финансова година съгласно условията изложени в член 203( c) от Имиграционния закон. С член 131 от Имиграционния закон от 1990 г. (Публикация L. 101-649) се допълва член 203 от Закона за имиграция и натурализация, като по този начин се създава нова имиграционна категория – DV. Съгласно този закон годишно се предоставят 50 000 визи за постоянно пребиваване на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ.

Програмата DV-2006 ще предостави визи за постоянно пребиваване в САЩ на кандидати, които отговарят на някои съвсем лесноизпълними, но стриктни условия. Кандидатите за визи биват избирани посредством случаен компютърен подбор на принципа на лотарията. Визите обаче се разпределят между шест географски района, като по-голям брой визи се предоставя на райони с по-нисък процент на имиграция. Не се отделят визи за граждани на държави, които са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години. В пределите на даден район нито една държава не може да получи повече от седем процента от наличните визи за една година.

Родените в някоя от следните държави нямат право да кандидатстват по програмата DV-2006, тъй като тези държави са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години:

Канада, Китай (родените в КНДР), Колумбия, Доминиканската република, Салвадор, Хаити, Индия, Ямайка, Мексико, Пакистан, Русия, Филипините, Южна Корея, Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия) и подопечните му територии, Виетнам. Кандидатите, родени в Хонг Конг, Макао и Тайван, имат право на участие.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Молбите за участие в програмата DV-2006 трябва да бъдат подадени по електронен път в периода от 5 ноември 2004, петък, до 7 януари 2005, вторник. Кандидатите за участие могат да попълнят електронния формуляр за участие в DV-2006 (известна още като "лотарията за зелена карта") през 63-дневния период за регистрация, който започва на 5 ноември 2004 г. в 12 часа. Препоръчваме на кандидатите за участие да не отлагат изпращането на молбата до последната седмица на периода за регистрация, защото това може да доведе до забавяне поради претоварване на системата. След 7 януари 2005 г. няма да бъдат приемани молби за участие.

Permanent resident card Permanent resident card

Изисквания / 1. изисквания за кандидата > ПЪЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛОТАРИЯ ЗЕЛЕНА КАРТА САЩ <
Кандидатът трябва да е от държава с право на участие. Виж Списъка на страните по региони с право на участие публикуван в "Често задавани въпроси".
Какво означава да си "от страна с право на участие": В повечето случаи това е страната, в която кандидатът е роден. Има два начина, по които това може да се тълкува: 1) Ако кандидатът е роден в изключена от участие държава, а съпругът/съпругата е роден в страна, която има право на участие, кандидатът може да впише страната на съпруга/съпругата, но двамата трябва влязат в САЩ едновременно, при условие че получат визи. 2.) Ако кандидатът е роден в държава без право на участие, но нито един от родителите му не е роден там и не е пребивавал там постоянно, кандидатът може да впише страната на раждане на някой от родителите си, при условие че това е страна с право на участие.

2. Изисквания: Кандидатите по програмата DV трябва да отговарят на условието за образование ИЛИ квалификация. Кандидатът трябва да има средно образование, което отговаря на успешно завършен 12-годишен курс на обучение; ИЛИ през последните пет години да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж, за да може да работи по тази специалност.
Ако кандидатът не отговаря на тези изисквания, не бива да подава молба за участие в Програмата за разннобразяване на имиграционния поток в САЩ (лотарията за зелена карта).

3. изисквания: Понятието "държава" в тези инструкции включва държави, независими административни единици и подопечни територии, изброени в раздел "Най-често задавани въпроси".

Условия за участие в програмата DV-2006
Държавният департамент на САЩ ще приема молби за участие, подадени САМО по електронен път в периода за регистрация от 12 часа на обяд на 5 ноември 2004 до 12 часа на обяд на 7 януари 2005 г.

Ако бъде получен повече от един електронен формуляр с данните за даден кандидат, ще бъдат дисквалифицирани всички формуляри за него, независимо кой е изпратил формуляра. Кандидатите за участие в лотарията могат да подготвят сами електронния формуляр за участие или някой друг да го подготви и изпрати от тяхно име.

Процесът на регистрация на електронния формуляр за участие би трябвало да завърши с получаването на електронно съобщение, потвърждаващо успешното регистриране на кандидата, съдържащо името му, датата на раждане, страната на раждане и печат с датата и часа на регистрацията. Кандидатът може да отпечата това потвърждение за своя информация, като използва функцията Print на своя браузер.

Писма за участие в лотарията, изпратени по пощата, няма да бъдат приемани.

КАНДИДАТСТВАНЕ лотария зелена карта САЩ

Електронният формуляр за участие ще бъде дисквалифициран, ако не съдържа всички необходими снимки. Към електронния формуляр трябва да бъде изпратена скорошна снимка на кандидата, както и на съпруга/съпругата и на всяко дете под 21 години, включително всички родни деца, законно осиновени или доведени деца на двамата съпрузи от всички бракове, настоящи и предишни (ако има такива). Изключение се прави за децата, които са граждани на САЩ или вече са притежатели на зелени карти. Снимките на децата на кандидата, както и на съпруга/съпругата, трябва да бъдат включени в електронния формуляр на кандидата, дори те да не живеят в семейството на кандидата или не възнамеряват да имигрират в САЩ по линия на Програмата DV-2006. Групови или семейни снимки няма да бъдат приемани. Трябва да има отделна снимка на всеки член на семейството.

Това означава, че трябва да се създаде отделна компютърна снимка за всеки кандидат и за всеки член на неговото семейство, като всяка снимка се изпрати по електронен път заедно с електронния формуляр. Може да се направи нова дигитална снимка или да се сканира вече готова снимка чрез дигитален скенер.


ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР
Има само един начин да се кандидатства за участие в лотарията за зелена карта DV-2006. Кандидатът трябва да изпрати електронен формуляр за участие в програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ (DV-2006). Ако не се предостави пълната информация и не се попълнят всички полета на електронния формуляр, молбата за участие ще бъде дисквалифицирана.

Кандидатите за участие ще трябва да попълнят електронния формуляр за участие, като предоставят следната информация:

Трите имена. Първо се пише фамилното име, след това първото и бащиното име.
Дата на раждане: ден, месец, година.
Пол: Male/Female (мъжки или женски).
Място на раждане: Град/село.
Страна на раждане: Трябва да се посочи сегашното име на страната, в която кандидатът е роден.
Снимка на кандидата. Вижте горе за повече информация за изискванията за снимката.
Пощенски адрес: град/село, област, пощенски код, държава.
Телефон: (по желание).
И-мейл адрес: (по желание).
Родна страна на кандидата, ако е различна от страната на раждане. Ако кандидатът участва чрез държава, която е различна от мястото му на раждане, това трябва да бъде отбелязано изрично в електронния формуляр. При условие че кандидатът заяви участие чрез родната страна на съпруга/съпругата или на родител, това трябва да се отбележи в електронния формуляр.
Семейно положение: Неженен/неомъжена, женен/омъжена, разведен, вдовец/ вдовица, законно разделен.
Брой на децата, които са под 21 години и несемейни. С изключение на децата, които са американски граждани или законно постоянно пребиваващи в САЩ.
Информация за съпруга/съпругата: име, дата на раждане, пол, място на раждане(град/село, държава), дигитална снимка.
Информация за децата: име, дата на раждане, пол, място на раждане (град/село, държава), дигитална снимка.
ЗАБЕЛЕЖКИ:

Електронният формуляр трябва да съдържа името, датата и мястото на раждане на съпруга/съпругата на основния кандидат, както и на всички деца (и на двамата съпрузи) - родни, законно осиновени и доведени, които са несемейни и са под 21 години. Изключение правят децата, които са американски граждани или са вече със статут на постоянно пребиваващи в САЩ (притежатели на зелени карти). Информацията за всички деца трябва да бъде попълнена в електронния формуляр за участие, дори ако бракът между кандидата и другия родител е вече разтрогнат и дори ако детето в момента не живее с Вас и няма да емигрира с Вас. Имайте предвид, че семейни деца и деца над 21 години не бива да бъдат включени във Вашия електронен формуляр за участие в програмата DV-2006. Ако не спазите това условие и пропуснете да впишете информацията за всички деца в електронния формуляр, това ще доведе до дисквалификация. (виж въпрос 11 от раздела “Най-често задавани” въпроси).

В случай че няма съдебно решение за развод между съпрузите, данните и снимката на съпруга/съпругата трябва да бъдат включени в електронния формуляр. В България не съществува документ, издаден от съда, удостоверяващ законна раздяла между съпрузите.

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ИЗБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ КАК СЕ ИЗВЪРШВА ИЗБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ
Кандидатите ще бъдат избирани по случаен признак от компютър от всички подадени молби за участие, които отговарят на горните изисквания. Избраните ще бъдат уведомени по пощата между май и юли 2005 г., като ще им бъдат изпратени по-нататъшни инструкции, включително информация за таксите, свързани с процедурата за имигриране в САЩ. Тези, които не са изтеглени, няма да получат уведомително писмо. Американските посолства и консулства няма да могат да предоставят списък на успешните кандидати. Съпрузите/съпругите и всички несемейни деца под 21 години ще могат също да кандидатстват за имигрантски визи, за да придружат или да се присъединят по-късно към основния кандидат.

КАНДИДАТСТВАНЕ лотария зелена карта САЩ

Кандидатите, изтеглени по случаен признак, трябва да отговарят на всички условия на американския имиграционен закон, за да могат да получат виза. Обработването на всички документи и издаването на имигрантски визи на всички успешни кандидати и членовете на техните семейства трябва да приключи в полунощ на 30 септември 2006 г. При никакви обстоятелства не може да се издаде виза или да се направи промяна на статута в САЩ след тази дата, нито е възможно членовете на семейството да получат визи след 30 септември, за да се присъединят към основния кандидат в САЩ.

green card dv Lottery DV2006 2005 2004

green card lottery dv 2006
Емиграция в САЩ. Перманентна виза за САЩ.
green card lottery DV-2006

 

КАНДИДАТСТВАНЕ
лотария зелена карта САЩ

зелена карта лотария Зелена карта сащ, лотариясащ, зеленакарта, ЛОТАРИЯ АМЕРИКА, зелена 2005, карта за емиграция сащ